برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی و همایش بزرگ تشخیص و پیشگیری سرطان پستان در نیشابور