برگزاری دومین مجمع عمومی شبکه‌ی ملی حوزه سرطان

برگزاری دومین مجمع عمومی شبکه‌ی ملی حوزه سرطان

برگزاری دومین مجمع عمومی شبکه‌ی ملی حوزه سرطان

  • 1398/04/22

دومین مجمع عمومی شبکه‌ی ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان با حضور اکثریت اعضای شبکه ملی در روز چهارشنبه 98/04/19 تشکیل شد. در این نشست خیریه راز به عنوان یکی از اعضاي هيات مديره انتخاب گردید.