معرفی و تاریخچه خیریه راز

معرفی و تاریخچه خیریه راز


موسسه خیریه راز سازماني است که از عشق بی انتها خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و با در نظر گرفتن اینکه نهادی است خيريه، مردم‌نهاد، غيرانتفاعی، غيرسياسی و غيردولتی؛ در سه حوزه مشخص فعالیت می کند که با استفاده از ظرفیتهای مختلف نیکوکاری در سطح جامعه در جهت به سازی و آسیب زدایی و آموزش گروه های هدف به منظور افزایش و رشد و شکوفایی آنان فعالیت می نماید.


Awesome Image
Awesome Image