معرفی خیریه راز


موسسه خیریه نیکوکاران در جایگاه نهادی مردم نهاد، غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی با رویکردی خیرخواهانه و عزمی نیکوکارانه، تجلی‌گاه اندیشه‌های شرکت مهرآب بهشت با برند دی دی واتر است و در این مسیر، سه پروژه متمایز را در دستور کار خود دارد که شامل:


• پروژه صورتی آگاه‌سازی بانوان ایران زمین به بیماری سرطان پستان

• پروژه سبز حمایت از محیط زیست و طرح‌های مرتبط با توسعه پایدار

• پروژه آبی توانمندسازی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

Awesome Image
Awesome Image