ژورنال خود ایمنی همه گیرشناسی و بیماری زایی شیوع بیماری کرونا ویروس