ایجاد فرصت بازدید برندگان مسابقه نقاشی و انشاء دانش آموزان مقطع ابتدای دبستان های اطراف کارخانه مهرآب بهشت ( دی دی واتر) با موضوع احترام به پدر و مادر، احترام به معلم و محیط زیست از خط تولید آب معدنی