تاریخچه خیریه راز


موسسه خیریه نیکوکاران راز به همت تنی چند از صنعت‌گران عاشق مام وطن در تاریخ 1395/10/22 و با شماره 40625 و کد ملی 14006486187 نام خود را در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت نموده و در تاریخ 1395/11/16 پروانه فعالیت خود را طبق شماره 151858 از وزارت کشور اخذ نمود. موسسه در تاریخ 1396/09/28 نام خود را از موسسه خیریه و نیکوکاری راز به موسسه خیریه نیکوکاران راز تغییر داد.


Awesome Image