درباره ما

چشم انداز خیریه راز


سرطان سینه:
موسسه خیریه راز سازمانی مردم نهاد، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی است. این سازمان بر آن است تا با آگاه سازی بانوان و مادران مناطق محروم این سرزمین دغدغه های بیماری را کمتر و امید به زندگی و نشاط را در خانواده های نیازمند بالا ببرد و در سایه حمایت ، آگاهی ، شناخت کامل ، معاینات پیشگیری را انجام دهند و در صورت ابتلا به مراکز معتبر معرفی گردند.
کودکان کار:
تحت پوشش قراردادن خانواده های ایتام فرزندان پدر از دست داده و بد سرپرست و کودکان کار تا خودیابی و استیلا و بازگرداندن به عزت نفس با تاکید بر حفظ کرامت انسانی نیازمندان از اهداف راز میباشد.
محیط زیست:
راز متعهد میشود تا سال ۱۴۱۰ و به تدریج و با برنامه ریزی سالیانه ۴۱۰۰۰ اصله درخت را بکارد و با بهره بری و استفاده از دیدگاهها و دانش مدیران ارشد سازمان برای تغییرات و بهبود در محیط زیست سعی بر آن است با تولید محصولات مطابق با استاندارد های زیست محیطی و حفاظت و افزایش درختان و حفاظت از گونه های درحال انقراض حیات وحش ایران اقدام گردد.

Awesome Image