برگزاری مراسم اهدای جوایز به برندگان مسابقه نقاشی و انشاء با موضوع احترام به معلم، احترام به پدر و مادر و احترام محیط زیست