روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی

  • 1400/08/30

اهدای هدیه هر چه که باشد از مبدا عزمش تا مقصدش موجب تکاپوی روح و روان انسان خواهد شد.
چه گیرنده اش باشی و چه اهدا کننده اش.

روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی