روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

  • 1400/09/07

میزبان بودیم.
برای خلق شادی هر چند اندک در ذهن کودکان بهزیستی ملارد.
کوششی حداقل برای فرزندانی که از حداقل ها هم محرومند.
جای شما کنارمان سبز بود.

برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو برندگان مسابقه روز جهانی بدون خودرو